خدمات شتابدهنده

شتابدهنده‌ (Accelerator) مراکزی هستند که مراحل رشد شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها را رهبری می کنند و تا رسیدن به شرایط پایدار و سود‌آور با خدمات مشاوره، منتورینگ، سرمایه‌گذاری و فضای کار آنها را تحت حمایت قرار می دهند. شرکت تحلیلگران علوم سگال به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه هلدینگ سگال، ماموریت اجرای برنامه‌های شتاب‌دهی، مدیریت نوآوری و توانمندسازی استارتاپ‌ها را در زیست بوم نوآوری سگال بر عهده دارد.
 
 
خدمات شتابدهنده :
 
• برنامه‌های توانمندسازی و آموزشی حرفه‌ای
• زیرساخت‌های مشترک عمومی و اختصاصی
• منتورینگ حرفه‌ای و خدمات مشاوره‌ای
• دسترسی به کانال‌های جذب مشتری
• دسترسی به فضای کاری مناسب
• دسترسی به سرمایه‌گذاران
• دسترسی به تامین بذرمایه
 
 

مجتمع نوآوری سگال