مجوزات مجتمع نوآوری سگال

عنوان

مرجع

شماره مجوز

شتابدهنده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5604446
مرکز مشاوره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5685879
فضای کار اشتراکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5488447
کافه کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5687230
کارخانه نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  
پروانه فعالیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 125 پ.ف.خ
پروانه فعالیت نظام صنفی رایانه ای کشور 2538/ ص ت 1402
عضویت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 10103861930
عضویت اتاق مشترک ایران و سوئیس 452
عضویت اتاق مشترک ایران و آلمان 4155
     

مجتمع نوآوری سگال